fond-woodlover

Wettelijke bepalingen

UITGEVERSGEGEVENS
De website dkube.be is uitgegeven door de firma DURIEU COATINGS.
DURIEU COATINGS N.V.
Boucle Odon Godart , 8
1348 Louvain-la-Neuve - BELGIË
Tel.: +32 (0)10/42 00 90 - Fax: +32 (0)10/42 00 99
Intracommunautair btw-nummer: BE0899 356 284
Maatschappelijk kapitaal: 500 000 €

COMMUNICATIEBUREAU / WEBDESIGN
AD'FIELDS - adfields.com
28 rue Richelieu
37000 TOURS - FRANCE
Tél.: +33(0)2 47 66 90 67

Website hosting
OVH

TOEGANG TOT DE WEBSITE
De site is gratis toegankelijk voor alle gebruikers. De diensten van de site zijn normaal gezien toegankelijk voor de gebruikers 7 dagen op 7, 24 uur op 24, het hele jaar door, behalve in geval van een vrijwillige onderbreking, met name voor onderhoudsdoeleinden, of om elke andere reden die buiten de controle van de Verkoper valt, met name wegens de werking van het internet, de computer- en netwerkinfrastructuren die nodig zijn voor de werking van de site, of wegens overmacht. Aangezien DURIEU COATINGS N.V. gebonden is door een middelenverbintenis, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die voortvloeit uit de onbeschikbaarheid van de site.

DOCUMENTEN EN INFORMATIE
Technische informatie en advies, kleurenkaarten en andere documentatie worden uitsluitend ter informatie gegeven. De opbrengsten zijn gemiddelde cijfers die moeten worden gematigd naar gelang van de kwaliteit van het substraat.
Ondanks alle zorg die besteed wordt aan de inkleuring, kan DURIEU COATINGS N.V. geen absolute overeenstemming garanderen tussen de kleuren in de kleurenkaarten en de kleuren die getoond worden op de verschillende demonstratie- en reclamemedia en de werkelijke kleuren.
Het is raadzaam een kleurstaal te gebruiken op het te schilderen oppervlak om een nauwkeuriger idee te krijgen van het uiteindelijke uiterlijk van de kleur, dat kan worden beïnvloed door de ondergrond, de textuur van het oppervlak, de nevenschikking met meubelstoffen in de kamer, alsmede door de grootte, de vorm en de verlichting van de kamer.
Kleurstalen geven enkel de kleur van het product aan en zijn niet representatief voor de kwaliteit of de glans van het werkelijk aan te kopen Product. De verpakking van het product kan verschillen van die op de afbeeldingen op de website.
De kenmerken van de producten of andere documenten zijn slechts indicatief. DURIEU COATINGS N.V. behoudt zich het recht voor, zelfs na aanvaarding van de bestelling, alle wijzigingen aan haar producten aan te brengen die zij wenselijk acht, zonder evenwel de essentiële kenmerken van de bestelde producten aan te tasten.
Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om te controleren of het product aan zijn behoeften voldoet en te weten hoe het te gebruiken volgens de regels van de kunst en in overeenstemming met de aanwijzingen van DURIEU COATINGS N.V.

INTELLECTUELE EIGENDOM – VERTROUWELIJKHEID
De volledige inhoud van de website " http://www.woodlover.be/ ", zowel visueel als auditief, met inbegrip van de onderliggende technologie, is eigendom van DURIEU COATINGS N.V. en haar partners en is beschermd door de Belgische, Europese en internationale wetgeving inzake intellectuele eigendom.
Iedere reproductie, weergave, gebruik, verspreiding, publicatie, wijziging, geheel of gedeeltelijk, van de inhoud van de website, om welke reden dan ook, door welk procédé en op welke drager dan ook, is strikt verboden en kan een inbreuk op het auteursrecht vormen.
Alle technische documenten die aan de klant worden overhandigd, blijven het exclusieve eigendom van DURIEU COATINGS N.V., de enige eigenaar van de intellectuele eigendomsrechten op deze documenten, en moeten op eerste verzoek aan haar worden terugbezorgd.
DURIEU COATINGS N.V. is tevens eigenaar van de copyright, merken, modelrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de producten.
Deze rechten mogen op geen enkele wijze worden gebruikt zonder zijn schriftelijke toestemming.

DURIEU COATINGS N.V. kan de rechten waarover zij beschikt op een of andere manier overdragen, in welk geval een definitieve of voorlopige akte van overdracht zal worden opgesteld en ondertekend door de partijen.
Bovendien zijn alle aan de cliënt toegezonden documenten, en met name technische documenten, vertrouwelijk. De klant verbindt zich ertoe geen gebruik te maken van deze documenten en ze aan derden te overhandigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van DURIEU COATINGS N.V., die deze toestemming afhankelijk kan maken van een financiële tegenprestatie.

BELEID INZAKE DE BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS / COOKIEBELEIDDURIEU COATINGS N.V. verbindt zich ertoe de bepalingen na te leven van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatietechnologie, de bestanden en de vrijheden en van Verordening nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
DURIEU COATINGS N.V. implementeert organisatorische, technische, softwarematige en fysieke digitale beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging en vernietiging.
•    In het kader van de contractuele relatie tussen de partijen, en om DURIEU COATINGS N.V. in staat te stellen het contract uit te voeren, zullen bepaalde persoonsgegevens van de klant worden verzameld en worden onderworpen aan verwerking, overeenkomstig de bepalingen van artikel 6) b) van de Verordening van 27 april 2016.
De klant erkent dat de persoonsgegevens van natuurlijke personen die hij/zij in het kader van het contract aan DURIEU COATINGS N.V. moet meedelen, tenzij anders aangegeven door DURIEU COATINGS N.V., noodzakelijk zijn voor de verwerking in overeenstemming met paragraaf 1.b) van artikel 6 van de Verordening 27 april 2016, die als dusdanig de toestemming van de personen niet vereisen.
De klant verbindt zich ertoe, alvorens deze gegevens aan DURIEU COATINGS N.V. mee te delen, alle betrokken natuurlijke personen op de hoogte te brengen en hen erop te wijzen dat artikel 7 van de verordening, dat met name voorziet in de intrekking van de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens, in dit geval niet van toepassing is.
De ontvangers van de verzamelde persoonsgegevens zijn de bevoegde diensten van DURIEU COATINGS N.V. voor de uitvoering van het contract.
Bovendien kan DURIEU COATINGS N.V., in overeenstemming met de regelgeving, bepaalde persoonsgegevens doorgeven aan derden wier medewerking nodig is voor de uitvoering van het contract.
In dat geval worden alleen de persoonsgegevens meegedeeld die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het genoemde contract.
Bovendien ziet DURIEU COATINGS N.V. erop toe dat deze derden eenzelfde niveau van bescherming van de betrokken gegevens garanderen als DURIEU COATINGS N.V. biedt, en eist zij contractuele waarborgen opdat de gegevens uitsluitend voor de overeengekomen doeleinden, met de vereiste vertrouwelijkheid en beveiliging, verwerkt worden.
•    Om DURIEU COATINGS N.V. in staat te stellen haar intern klanten- en prospectbestand te verbeteren, statistieken op te stellen over het bezoek en gebruik van de site, en de navigatie op de site te verbeteren, worden cookies op de computer, tablet of telefoon van de Bezoeker geplaatst.
In dat geval moet de Bezoeker uitdrukkelijk zijn toestemming geven, overeenkomstig artikel 6, onder a), van de Verordening van 27 april 2016.
DURIEU COATINGS N.V. zal de persoonlijke gegevens enkel gebruiken voor de doeleinden die aan de Klant of Gebruiker werden meegedeeld op het ogenblik dat deze ze doorgaf.
De informatie die via deze "cookies" wordt verkregen, is hoe dan ook strikt anoniem en maakt het alleen mogelijk statistieken te verzamelen over het aantal keren dat bepaalde pagina's van de Website en de Applicatie worden bezocht, teneinde de Klanten van de Website beter van dienst te kunnen zijn.
In alle gevallen beantwoordt de verwerking aan uitdrukkelijke, legitieme en specifieke doeleinden.
Het verzamelen van gegevens is strikt noodzakelijk voor het doel van de verrichte verwerking.
DURIEU COATINGS N.V. bewaart de persoonsgegevens slechts zolang als nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze verzameld werden en met inachtneming van de geldende reglementering.
Zo worden gegevens over Cliënten bewaard voor de duur van de contractuele relatie of de aanstelling als gemachtigde, plus drie (3) jaar, onverminderd de bewaarplicht of de verjaringstermijnen.
Gegevens met betrekking tot Gebruikers worden bewaard voor een periode van dertien (13) maanden. Aan het einde van deze periode moet de gebruiker opnieuw toestemming geven. 
Persoonsgegevens worden niet doorgegeven of overgedragen aan wie dan ook voor commerciële doeleinden of commerciële prospectie.
Er zij aan herinnerd dat de persoon van wie persoonsgegevens worden verwerkt, recht heeft op toegang, rectificatie en uitwissing, recht op beperking van de verwerking, recht om zich tegen de verwerking te verzetten en recht op overdraagbaarheid van de hem betreffende gegevens.
Voor elk verzoek om informatie over het beleid inzake gegevensbescherming of om zijn rechten uit te oefenen, moet de Klant/Bezoeker een brief sturen ter attentie van :
De Klant heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés indien hij, na contact te hebben opgenomen met het bedrijf, van mening is dat zijn rechten inzake gegevensbescherming niet zijn gerespecteerd.

ALGEMENE BEPALINGENVoor contractuele doeleinden stemt de Klant ermee in de mededelingen van de DURIEU COATINGS N.V. langs elektronische weg te ontvangen.
Elk van de paragrafen van dit contract werkt afzonderlijk.
Indien een rechtbank of een bevoegde autoriteit beslist dat één van deze paragrafen nietig of niet-afdwingbaar is, blijven de overige paragrafen onverminderd van kracht.

Foto-credits
© ADOBE STOCK™ ; Iriana Shiyan ; JRstock ; onzon ; Astronaut Images/KOTO ; pics721 ; Stock PK ; Daniel Beckemeier ; hanohiki ; Denis Rozhnovsky ; auryndrikson ; Radoslav ; Friedberg ; slavun ; naka.